FICSAK 11. Alapítvány

Újbuda Új beköltözők kampány! – nyereményjáték

A nyereményjáték véget ért.

1. A nyereményjáték Szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Nyereményjáték) szervezője (a FICSAK 11 Alapítvány, 1114 Budapest Bukarest utca 8-10. II. lph 6. em 2.; Adószám: 19155407-1-43) a továbbiakban: „Szervező”, „Adatkezelő”.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Budapest 11. kerületében állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), kivéve a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Lakcím megadása kötelező, háztartásonként kizárólag egy fő regisztrálhat.

3. A Játék időtartama

A játék 2022.08.01. 00:00 órától – 2022.11.30. 24:00 óráig tart.

A sorsolás ideje: 2022.12.01. 12:00

Az eredményhirdetésre a sorsolás időpontjától számított 10 órán belül kerül sor az alábbi internetes oldalon: https://www.random.org/ 

A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető a https://ficsak11.hu/jatekszabalyok oldalon. A Játékban résztvevő személyeket a Szervező a fenti internetes oldalon történő tájékoztatása mellett bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatják, illetve módosíthatják.

4. A Játék leírása, illetve menete

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Nyereményjátékban és jogosult legyen a nyeremények egyikére, a fenti internetes oldalra kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia, azaz a fenti internetes oldalon a “Jelentkezem a nyereményjátékra” fül alatt elérhető űrlapon lévő kérdésekre hiánytalanul, valós információkat közölve válaszol. A űrlapot hiánytalanul kitöltő játékosok azonnali ajándék csomagra jogosultak, abban az esetben, ha az ajándékcsomag átvételekor lakcímkártya felmutatásával tudják igazolni, hogy 2020. december 31- et követően váltak Budapest 11. kerületének lakosává. Az ajándék csomag kizárólagos személyesen vehető át az alábbi címen: 1118 Budapest Regős utca 13. földszint (postázásra, csomagküldésre nincs lehetőség).
Mindezen túl játék végén 2022.12..01-én 12 órakor kisorsolásra kerül 5 db 20.0000 Ft értékű, valamint 1 db 100.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány sorsoló program alkalmazással.

5. Nyeremény, nyertesek

A Szervező összesen 6 db nyertest sorsol ki.
Nyeremények:

  • FŐDÍJ: 1 db 100.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány
  • 5 db 20.000 Ft értékű Praktiker vásárlási utalvány

A sorsolás során 6 nyertes kihúzására kerül sor. A nyertes(ek) kiértesítése és az eredményhirdetés a fenti internetes oldalán történik, továbbá a nyertesek e-mailben is értesítést kapnak. A Szervező, illetve bármely leányvállalat tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes Játékosok a nyereménytárgyakkal kapcsolatos esetleges szavatossági igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A nyeremény nem ruházható át másra és készpénzre nem váltható.

6. A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

Amennyiben a nyertes fenti internetes oldalon történő eredmény kihirdetését (e-mail-ben történő tájékoztatást) követő  7 munkanapon belül a Játékos nem reagál privát üzenetben a kért kapcsolatfelvételre, úgy elveszti jogosultságát a Nyeremény átvételére. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból a Játékost, abban az esetben, ha a Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

7. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek – így a sorsolásban való részvételre nem jogosultak – akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: kizárásra kerülnek azok, akik

  • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos internetes posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
  • bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
  • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,
  • beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.)
  • nem töltötték be 18. életévüket.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem kötelesek a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

8. Adatvédelem

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint Adatkezelő, illetve, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adatait [keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, település (csak a város megjelölésével, telefonszám), illetve a feltöltött fotókat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadásának céljából kezelje, illetve feldolgozza. A beküldött fotókat a Szervező egy kisfilmben használják fel, amelyet azután közzétesznek különböző online és egyéb felületeken. A kisfilmben csak a beküldött fotók, a játékosok egyéb adatai nem szerepelnek. A Játékos e hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. Játékos tudatában van az Info. törvényben biztosított jogainak, így a) bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az alábbi elérhetőségeken: FICSAK 11 Alapítvány – ficsak@gmail.com, 1114 Budapest Bukarest utca 8-10. II. lph 6. em 2.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Szervező tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. c) A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat az Info. tv-ben foglalt feltételek szerint. d) A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keressék meg őt a Szervező vagy annak megbízottjai, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével: FICSAK 11 Alapítvány – ficsak@gmail.com, 1114 Budapest Bukarest utca 8-10. II. lph 6. em 2.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Amennyiben a Szervező az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban nem adják meg a tájékoztatást a Játékos részére, valamint ha személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a Szervező a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 25 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a Résztvevő jogosult jogorvoslattal élni. A személyes adatok kezelésével összefüggő panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A megadott adatok kezelését a Szervező végzi  FICSAK 11 Alapítvány – ficsak@gmail.com, 1114 Budapest Bukarest utca 8-10. II. lph 6. em 2.

A Játékosok kijelentik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapult. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és -feldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, Adatkezelőn és a Lebonyolítókon kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az Adatkezelők és a Lebonyolítók az előző bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A Regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem az Adatkezelő, sem a Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesznek azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Az adatokat csak a Szervező, illetve az esetleges Lebonyolító jogosult megismerni. A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy a Játékosról nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését is. Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Játékos úgy dönt, hogy a nyilatkozatát visszavonja, ebben az esetben a résztvevő nevét és minden személyes adatát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény (továbbiakban tv.) 6. § (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból a Szervező haladéktalanul törölni fogja. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH-121648/2017.

9. Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségüket a Játékban való részvételhez szükséges weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

10. Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartják maguknak a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, abban semmilyen módon nem vesz részt, az adatok szolgáltatása nem a Facebook részére történik.

Budapest, 2022.08.01.

Szervező: FICSAK 11 Alapítvány, 1114 Budapest Bukarest utca 8-10. II. lph 6. em 2.; Adószám: 19155407-1-43